Ngày đăng:   Thứ 4, 10-09-2014 11:35:46   /   Lượt đọc: 2944

Thanh tra giáo dục Hà Nội sau những năm hợp nhất

(GDTĐ) - Gần 60 năm qua, từ một đơn vị chỉ có 15 trường công và 42 trường tư hệ trung học, 97 trường tư bậc tiểu học đến hôm nay, Ngành GD&ĐT Thủ đô đã được công nhận đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS (1999) và bậc trung học (2010) với một mạng lưới gồm hơn 2.500 trường với 1.586.530 học sinh. Hệ thống giáo dục chuyên nghiệp đào tạo nhiều ngành nghề phong phú, đóng góp cho Thủ đô và đất nước một lực lượng lao động hùng hậu, có phẩm chất đạo đức, từng bước đáp ứng được đòi hỏi cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, thủ đô Hà Nội đã có những bước phát triển vượt bậc, xứng đáng là trung tâm văn hóa của cả nước. Có được những thành tựu nói trên của ngành giáo dục Thủ đô phải kể đến vai trò của thanh tra giáo dục với những bước đi chắc chắn, hiệu quả.

Thanh tra thi đều được lựa chọn từ các cán bộ quản lý và các giáo viên giỏi chuyên môn

Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động thanh tra

Trước ngày Hà Nội hợp nhất địa giới hành chính vào tháng 8/2008, phòng Thanh tra Sở GD&DT Hà Nội mới chỉ có 07 cán bộ làm công tác thanh tra (trong đó chỉ có 01 thanh tra viên, 01 chuyên viên chính, 01 giáo viên trung học cao cấp). Hoạt động chủ yếu của Thanh tra Sở trước những năm 2008 là thanh tra toàn diện nhà trường, thanh tra chuyên môn và giải quyết khiếu nại tố cáo. Đến nay, đội ngũ Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội đã dần hoàn thiện về cơ cấu đội ngũ, tăng số lượng, mạnh về chất lượng. Phòng Thanh tra Sở có 12 người (gồm 04 thanh tra viên chính, 01 thanh tra viên, 01 giáo viên cao cấp, 06 chuyên viên; trình độ chuyên môn có 01 tiến sĩ, 02 thạc sĩ chuyên ngành; 02 thạc sĩ quản lý, 07 cử nhân. Thanh tra Sở hiện nay có 01 Chánh Thanh tra phụ trách chung, 03 Phó Chánh Thanh tra phụ trách 03 mảng việc, các thanh tra viên, chuyên viên đều là những người có năng lực, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ cộng tác viên (CTV) thanh tra khối trực thuộc có 380 người (theo nhiệm kỳ 2012-2014), chiếm tỷ lệ: 01CTV/36GV; khối phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã có 971 người (Mầm non 243; Tiểu học 367; THCS 331; phòng GD&ĐT 30), đủ để triển khai thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền.

Trong những năm qua, Thanh tra Sở luôn là một đơn vị chức năng của Sở GD&ĐT Hà Nội. Thanh tra Sở có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành giáo dục theo quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16 của Nghị định 42/2013/NĐ-CP quy định tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (sau đây gọi là Nghị định số 42 của Chính phủ); thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành giáo dục cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở và CTV thanh tra giáo dục ở địa phương. Về thẩm quyền, Thanh tra Sở thanh tra chuyên ngành đối với Phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt; trường đại học, học viện, viện, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp (không bao gồm các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp công lập của các Bộ, cơ quan ngang bộ đóng trên địa bàn) theo phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục; cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài tham gia hoạt động giáo dục tại địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Bộ GD&ĐT, Thanh tra thành phố Hà Nội và sự quản lý trực tiếp từ Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2013-2014 Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đáng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, trong đó tập trung đổi mới hoạt động thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục với nội dung, đối tượng, hình thức tổ chức phù hợp. Theo đó, hoạt động của Thanh tra giáo dục tại thủ đô Hà Nội đã có sự đổi mới căn bản, toàn diện. Hoạt động thanh tra chuyển trọng tâm từ chủ yếu là thanh tra hoạt động chuyên môn giáo dục sang thanh tra trách nhiệm công tác quản lý, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành. Không thực hiện thanh tra hoạt động sư phạm của Nhà giáo một cách độc lập để tránh chồng chéo việc đánh giá Nhà giáo theo chuẩn nghề nghiệp hàng năm. Tăng cường công tác thanh tra hoạt động kiểm tra nội bộ trường học. Hoạt động thanh tra, kiểm tra luôn với phương châm: công khai, minh bạch, rõ ràng; phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm, thiếu sót để các cơ sở giáo dục tiếp thu, sửa chữa nhằm đưa hoạt động giáo dục đi vào kỉ cương, nền nếp. Ngoài ra, thanh tra giáo dục còn tổ chức tốt nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) liên quan đến cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục, quyền và lợi ích của giáo viên và học sinh, hạn chế các vụ việc phát sinh trong quá trình quản lý.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra

Có được những kết quả thanh tra đáng ghi nhận như trên là do Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội đã thực hiện tốt các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, góp phần tăng cường năng lực của bộ máy quản lý Nhà nước và tính tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thanh tra giúp phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Thanh tra Sở đã chủ động đổi mới công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, theo hướng thanh tra quản lý chất lượng giáo dục về mọi phương diện. Tổ chức rà soát, lựa chọn, điều chuyển, bổ nhiệm lại lực lượng cộng tác viên thanh tra giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu để triển khai các hoạt động thanh tra, thực hiện đổi mới hoạt động thanh tra theo đúng Nghị định 42 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác liên quan như: Thông tư 39/2013/TT- BGD&ĐT ngày 04/12/2013 của Bộ GD&ĐT về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư 54/2012/TT-BGD&ĐT ngày 21/12/2012 của Bộ GD&ĐT quy định về CTV thanh tra giáo dục.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến một các sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, thanh tra viên các văn bản quy phạm liên quan đến hoạt động thanh tra giáo dục để cán bộ, giáo viên, nhân viên quán triệt và tuân thủ thực hiện, tạo sự đồng thuận, phối hợp với các phòng, ban của Sở trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó, hoạt động thanh tra Hà Nội tập trung đẩy mạnh hoạt động thanh tra chuyên ngành, tạo bước đột phá tiếp tục đổi mới công tác thanh tra giáo dục trong những năm tiếp theo.

Nhìn lại quá trình đổi mới công tác thanh tra giáo dục trong những năm sau hợp nhất, đặc biệt là năm học 2013-2014, có thể thấy: Tại đơn vị nào, cấp ủy, lãnh đạo thực sự coi trọng nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ; thường xuyên quan tâm chăm lo đến việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức; phân công công việc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên; thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở; bố trí đúng, đủ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra thì ở đó, công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ được triển khai và đạt hiệu quả tốt, chất lượng giáo dục đảm bảo. Cũng như vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, có kế hoạch (hoặc đột xuất); được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban cơ quan Sở. Các đơn thư khiếu nại tố cáo đều được Ban giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn xem xét giải quyết kịp thời, đúng luật định; xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý giáo dục cũng như trong các hoạt động liên quan đến giáo dục và đào tạo...

Một yếu tố khác tạo nên chất lượng của công tác thanh tra là cán bộ, thanh tra viên, giáo viên được điều động tham gia các đoàn thanh tra chuyên ngành, thanh tra hành chính, thanh tra thi hoặc thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo đều phải được lựa chọn từ những cán bộ quản lý, các giáo viên giỏi về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức về pháp luật, năng lực tham mưu tốt, có tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao.

Có thể nói, công tác thanh tra của Sở GD&ĐT Hà Nội đã góp phần đưa hoạt động quản lý giáo dục đi vào nền nếp, giữ vững kỷ cương trong mọi hoạt động của Ngành. Công tác quản lý của lãnh đạo các nhà trường có nhiều biến chuyển, chất lượng giảng dạy và học tập được giữ vững. Việc sử dụng đồ dùng dạy học tại nhiều cơ sở đã có hiệu quả. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong các đơn vị giáo dục đã được đẩy mạnh. Số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo đã giảm. Năm học 2013-2014, Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội được Bộ GD&ĐT ghi nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc lĩnh vực công tác.

Diệu Hoa (Theo Tạp chí Giáo dục Thủ đô số 56, tháng 9/2014)

Ý kiến bạn đọc (0)

Viết ý kiến của bạn
 
Thăm dò ý kiến

Bạn thích nhất chuyên mục nào trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô ?
  • Vấn đề - Sự kiện
  • Nghiên cứu - Trao đổi nghiệp vu
  • Gia đình - Nhà trường - Xã hội
  • Gương mặt cơ sở
  • Có thể bạn chưa biết
  • Văn hóa - Văn nghệ